Woudweg 17, Noardburgum
T 0511 - 47 55 66 | E info@heidestate.nl
teaser
teaser
teaser
teaser
teaser
teaser
teaser
teaser
teaser
teaser

Heide State , genietsje fan romte en grien.

Wolkom by Heide State, in prachtige karakteristike wenboerderij dêr ’t jo hinne  kinne mei in selskip fan 8 oant heechstens 10 minsken. De pleats is ferboud ta in gesellich, sfearfol fakânsjehûs op in treflike lokaasje yn ’t noarden fan Fryslân.

 

Wat makket Heide State noch mear sa treflik moai? Jo kinne jou hynder meinimme. Heide State hat wol trije stâlen.

 

Wat tochten jo fan jou feest yn in sellige privee blokhutte? Dat kin by ús op Heide State. Us blokhutte, hielendal ynrjochte mei bar, veranda mei in bûtenkeuken en ferskillende sitsjes ha jo hielendal ta jo beskikking. Dé ideale lokaasje om in feest te fieren, resepsje of gearkomste te hâlden. De blokhutte kin by de pleats hierd wurde, mar ek op himsels.

 

En jo catering? Dy fersoargje de meiwurkers fan “Royal Werkbedrijf” der graach by foar jo. Sy wurkje by “Royal Werkbedrijf” yn de deibesteging en soargje der û.o. foar dat jou ûnderkommen as troch in rinkje te heljen is, de tún kreas opromme en hja kleauwe it hout foar de “hottub”.