Woudweg 17, Noardburgum
T 0511 - 47 55 66 | E info@heidestate.nl
teaser
teaser
teaser
teaser
teaser
teaser

Soarch en Heide State

Binne jo CIZ yndussearre of hawwe jo leaver partikuliere soarch. By State Heide is ek yn it ramt fan soarch alles mooglik: soarch yn de Romme sin fan it wurd en dat is hielendal nei eigen winsken yn te foljen. Tidens in yntake petear nimme wy alles mei jo troch. Hoe wolle jo jou fakânsje it leafst trochbringe en hokker soarch hawwe jo dêrby nedich? By Heide State soargje wy der foar dat alles goed regele wurdt en hâlde wy jo op ‘e hichte fan de makke ôfspraken. Want by Heide State meitsjhe wy it jo en jo neisten graach sa noflik mooglik. By Heide State fielt elk him gast en kinne jo ek jou rol as klant efkes ferjitte.

 

Soene jo mear witte wolle oer ús soarch by Heide State, dan wolle wy dat hiel graach fan jo hearre. Jo kinne ús berikke via it kontaktformulier. Soene jo mei jou reservearring der rekken mei hâlde wolle dat der genôch tiid is foar de tariedings fan de krekte soarch?